Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

"Порядок проходження практики студентами Вищих навчальних закладів в Новоархангельскому районному суді Кіровогралської області

ПОРЯДОК
Проходження практики студентами вищих навчальних закладів в Новоархангельському районному суді Кіровоградської області
Даний Порядок освітлює загальні питання організації, проведення і підведення підсумків проходження практики студентами вищих навчальних закладів в Новоархангельському районному суді Кіровоградської області.
1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України «Про вищу освіту»  від 17 січня 2002 р. № 2984-III, «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII, Кодексу Законів про працю від 10 грудня 1971р.  № 322- VIII, Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 08 квітня 1993 р.   № 93, Наказу  Головного управління державної служби України «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця» від 04 серпня 2010 р. № 214, Рішення Ради суддів України № 14 від 17.03.2005 р. з метою встановлення єдиного порядку та умов проходження практики в Новоархангельському районному суді Кіровоградської області (далі - суд).
1.2. Суд приймає для проходження учбової, виробничої та переддипломної практики (далі - практика) студентів, що навчаються у вищих навчальних закладах, на підставі договорів, укладених між Державною судовою адміністрацією України з даними установами.
1.3. Кількість прийнятих на практику студентів та терміни проходження практики визначаються листом Територіального управління Державної судової адміністрації України в Кіровоградській області.
1.4. Під час проходження практики трудові відносини з судом не оформлюються, заробітна плата практикантам не виплачується, встановлені трудовим законодавством соціальні пільги і гарантії не надаються.
1.5. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.
1.6. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних освітніх та кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.
2. ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
2.1. Перед початком проходження практики студент пред'являє у відділі кадрів суду направлення, видане вищим начальним закладом яке містить такі відомості:
- Прізвище, ім'я, по батькові студента;
- Повне найменування, місцезнаходження та контактні телефони вищого начального закладу;
- Прізвище, ім'я, по батькові керівника практики від вищого начального закладу та його контактні телефони;
- Найменування факультету, форма і курс навчання;
- Період і вид практики;
- Відмітка про проходження студентом медичного огляду, свідчить про можливість виконання студентом робіт, передбачених планом проходження практики.
Без пред'явлення відповідного направлення студент до практики не допускається.
2.2. Перед початком проходження практики студентам роз'яснюються їх права і обов'язки,  визначається робоче місце, де вони будуть проходити практику, проходять інструктаж з техніки безпеки і протипожежної безпеки, ознайомлюються з Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
2.3. На період проходження практики в суді за практикантами закріплюється державний службовець, відповідальний за проходження практики на підставі наказу керівника апарату суду.
2.4. На студентів у період проходження практики поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку Новоархангельського районного судуКіровоградської області, правила (інструкції) з охорони праці, правила поведінки працівника суду, загальні правила поведінки державного службовця, положення Закону України «Про державну службу».
Безпосередній контроль за дотриманням студентами вимог вказаних документів здійснюється керівником практики, керівником апарату суду.
2.5. На період проходження практики студентам надаються обмежені права на доступ до комп'ютерної мережі та інформаційним ресурсам суду.
2.6. Тривалість робочого дня студентів при проходженні практики в суді  становить для студентів віком від 16 до 18 років не більше 36 годин на тиждень, для студентів віком від 18 років і старше не більше 40 годин на тиждень.
2.7. З метою більш повного ознайомлення студентів з професійною  діяльністю допускається переміщення студентів по різних робочих місцях (підрозділах) у відповідності з програмою практики та графіком її проходження.
2.8. По закінченні практики керівником практики від суду готується характеристика (відгук) про діяльність студента під час практики.
3. ОБОВ'ЯЗКИ ПРАКТИКАНТІВ
3.1. Студент, що направляється для проходження практики, зобов'язаний:
3.1.1. Своєчасно з'явитися до суду і пред'явити направлення на практику;
3.1.2. Пройти інструктаж з техніки безпеки і охорони праці та приступити до виконання програми практики;
3.1.3. Суворо виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку суду, правила (інструкції) з охорони праці, правила внутрішнього трудового розпорядку Сакського міськрайонного суду Автономної Республіки Крим, правила (інструкції) з охорони праці, правила поведінки працівника суду, загальні правила поведінки державного службовця, положення Закону України «Про державну службу»;
3.1.4. Своєчасно і в повному обсязі виконувати завдання по практиці, надані керівником практики від суду;
3.1.5. Щодня вести щоденник проходження практики за формою, встановленої вищим навчальним закладом (за наявністю);
3.1.6. По закінченні практики:
- підготувати та подати керівнику практики від суду на перевірку звіт про практику (у разі необхідності);
- представити керівнику практики від суду на затвердження щоденник проходження практики (за наявністю);
3.2. При проходженні практики студентам забороняється:
3.2.1. Розголошувати конфіденційні відомості та іншу службову інформацію, що стали відомими у зв'язку з проходженням практики;
3.2.2. Виносити з будівлі суду службові документи, майно суду та інші товарно-матеріальні цінності;
3.2.3. Здійснювати діяння, здатні завдати збитку репутації  суду та судової системи.
3.3. Суд повідомляє Територіальне управління Державної судової адміністрації в Кіровоградській області  про всі випадки порушення трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, а також режиму конфіденційності службової інформації.
4. ПРАВА ПРАКТИКАНТІВ
4.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;
4.2. Одержувати від працівників апарату суду необхідну інформацію з питань, пов’язаних із проходженням практики;
4.3. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;
4.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.